Bilimsel Program | 16 KASIM 2020

14 KASIM 2020 15 KASIM 2020 16 KASIM 2020 17 KASIM 2020 18 KASIM 2020

SALON A

08:30-09:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: AKCİĞER KANSERLERİ
Moderatör: İlhan Öztop
Vaka 1 :Seher Nazlı Kazaz - Süperior -  Sulkus TM vakası
Vaka 2 :Burcu Çakar - Pnömonitis vakası
Vaka 3 :Elif Atağ - TKİ kullanmış oligometastik vakası
Panelistler: Pınar Çelik, Serap Akyürek, Nihat Kodallı, Erkan Vardareli, Alper Fındıkçıoğlu, Mahmut İlhan
09:30-10:50 TORASİK TÜMÖRLERDE YENİLİKLER
Oturum Başkanları: Özgür Özyılkan, Emel Sezer
09:30-09:50 Akciğer kanseri cerrahisinde yenilikler
Ilgaz Doğusoy
09:50-10:10 Erken evre akciğer kanserinde kime ne kadar nasıl sistemik tedavi
Ozan Yazıcı 
10:10-10:30 Küçük hücreli AC kanserleri tedavisinde yenilikler
Alper Ata
10:30-10:50 Mezotelyoma ve timik kanserlerde değişen pratik
Berna Bozkurt Duman
10:50-11:15 KAHVE MOLASI
11:15-12:00 UYDU SEMPOZYUMmKDPK hastalarında XTANDI®: Veriler, Vakalar ve Sonuçlar
 Oturum Başkanı: Nil Molinas Mandel
Konuşmacılar: Bülent Karabulut, Mert Başaran
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ & POSTER DEĞERLENDİRMELERİ
13:00-14:20 METASTATİK KHDAK
Oturum Başkanları: Şuayib Yalçın, Berna Öksüzoğlu
13:00-13:20 EGFR pozitif hastalıkta optimal tedavi planlaması
Başak Oyan Uluç
13:20-13:40 ALK- pozitif hastalıkta  optimal yaklaşım
Tony Mok 
13:40-14:00 Nadir ve çoklu  mutasyonların yönetimi
Hakan Şat Bozcuk 
14:00-14:20 Tartışma
14:20-14:45 KAHVE MOLASI
14:45-15:30

UYDU SEMPOZYUM

Her2 Pozitif Meme Kanserinde Vakalar Eşliğinde Tedavi Yaklaşımı
Oturum Başkanı: Hasan Karanlık
Konuşmacı: Gül Başaran

15:30-16:50 QUO VADİS?
Oturum Başkanları: Haluk Onat, Emin Kansu
15:30-15:50 Kanser tedavisinde temel immünolojinin oyuncuları: Ne? Neden? Nasıl?
Tolga Sütlü
15:50-16:10 Tümör mikroçevresi ve kanser metastaz mekanizmaları: Gözardı  edilen bir gerçek ( HücreFüzyon)
Dicle Göç 
16:10-16:30 Klinik immunoterapi çaılşmalarının bize öğrettikleri
Ercüment Ovalı 
16:30-16:50 Tartışma
16:50-18:10 GÜNCEL KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE TORASİK TÜMÖRLER VAKA YÖNETİMİ
YARIŞMALI OTURUM
Moderatörler: Işıl Somalı, Mehmet Küçüköner
16:50-17:30 Vaka 1
17:30-18:10 Vaka 2
18:10-19:20
SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI NE YAPMALI?
İstanbul Tabip Odası Güvenli Çalışma Grubu
Oturum Başkanı: Pınar Saip, Feyyaz Özdemir
18:10-18:20 İş güvenliği ve 6331 sayılı yasa
Hasan Ogan
18:20-18:40 Yasal süreçler ve doğru tutanak tutma
Meriç Eyüboğlu
18:40-19:00 Şiddet olursa korunma
Yeşim Işıkçı
19:00-19:20 Şiddete karşı eylem planı
Zeynep Solakoğlu

SALON B

08:30-09:30   MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: MEME KANSERLERİ
  Moderatör: Nilüfer Güler
Vaka 1 Serdar Karakaya
Vaka 2 İbrahim Karadağ
Vaka 3 Recep Ak
Panelistler: Serdar Özbaş, Nuran Beşe, Füsun Taşkın, Emel Öztürk, Mutlu Doğan
09:30-10:50 MEME KANSERİ OTURUMU 1
ERKEN EVRE MEME KANSERİ SİSTEMİK TEDAVİSİNDEKİ YENİLİKLER
Oturum Başkanları: Cemalettin Topuzlu, Handan Onur
09:30-09:50 Erken evre meme kanserinde güncel cerrahi yaklaşım
Cihan Uras
09:50-10:10 Evre 1-3 hormon reseptör pozitif HER-2 negatif meme kanseri
Sernaz Uzunoğlu
10:10-10:30 Evre 1-3 HER-2 pozitif meme kanseri tedavisinde güncel yaklaşım
Banu Öztürk 
10:30-10:50 Gelecekte cerrahi tedavinin yeri: Kanıta dayalı reflektif değerlendirme
Bahadır Güllüoğlu
 10:50-11:15 Kahve Molası
11:15-12:00 UYDU SEMPOZYUM


OPDIVO ile mKHDAK’nin İkinci Basamak Tedavisinde Uzun Dönem Sağkalım Sonuçları
Oturum Başkanı: Fuat Demirelli, Aytuğ Üner
Konuşmacılar: Ahmet Bilici, Mehmet Ali Nahit Şendur

 12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-14:20 ONKOLOJİ PRATİĞİNDE UNUTMAMAMIZ GEREKENLER?
Oturum Başkanları: Filiz Çay Şenler, Binnaz Demirkan
13:00-13:20 Geriatrik yaş grubunda tedavi seçiminde nelere dikkat edilmeli?
Aziz Karaoğlu
13:20-13:40 Tedavi planlarken ilaç etkileşimine dikket ediyormuyuz?
Atila Karaalp
13:40-14:00 Hangi aşılar ne zaman yapılmalı?
Ayşe Sesin Kocagöz
14:00-14:20 Onkolojik bakımda temel palyatif bakım ağı
Yasemin Kılıç Öztürk
 14:20-14:45 Kahve Molası
14:45-15:30

UYDU SEMPOZYUM


Tagrisso ile EGFR+ KHDAK 1. Basamak Tedavisinde Değişim
Oturum Başkanı: Ahmet Demirkazık
Konuşmacı: Mustafa Erman

15:30-16:50 PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİNDEKİ YENİLİKLER
Oturum Başkanları: Zafer Akçalı, Kazım Uygun
15.30-15:50 Lokalize prostat kanseri tedavisinde kişiselleştirilmiş yaklaşım
Burak Civelek
15:50-16:10 Kastrasyon duyarlı hastalığa yaklaşım
Erdem Çubukçu
16:10-16:30 Kastrasyon dirençli hastalıkta tedavi algoritması
Fatih Teker
16:30-16:50 Tartışma
16:50-18:10 GÜNCEL KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE MEME KANSERİ VAKA YÖNETİMİ
YARIŞMALI OTURUM
Moderatörler: Muhammed Ali Kaplan
16:50-17:30 Vaka 1
17:30-18:10 Vaka 2

SALON C

08:30-09:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: ALT GİS TÜMÖRLERİ
Moderatör: Berksoy Şahin
Vaka 1
Vaka 2
Vaka 3
Panelistler: Bilgi Baca, Esra Kaytan Sağlam, Tuğsan Ballı, Mehmet Reyhan,   Mehmet Bilici, Kıvılcım Eren Erdoğan, Atıl Bişgin
09:30-10:50 2019'DA PRATİĞİ DEĞİŞTİREN ÇALIŞMALAR
Oturum Başkanları: Uğur Yılmaz, Taflan Salepçi
09:30-09:50 ASCO
Erkan Arpacı
09:50-10:10 ESMO
Umut Varol
10:10-10:30 Dünya Akciğer Kongresi
Meral Günaldı
10:30-10:50 San Antonio Meme Kongresi
Tülay Akman
 10:50-11:15 Kahve Molası
11:15-12:00 UYDU SEMPOZYUM
Hedef Melanom
Oturum Başkanı: Gökhan Demir
Konuşmacılar: Nuri Karadurmuş, Dilek Erdem
 12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ & POSTER DEĞERLENDİRMELERİ
13:00-14:20 PSİKOONKOLOJİ
Oturum Başkanları: Deniz Yamaç, Dilşen Çolak
13:00-13:20 Kötü haber verme
Ayşe Gök Durnalı
13:20-13:40 Yas süreci
TBA
13:40-14:00 Tükenmişlik sendromu
Çağatay Karşıdağ
14:00-14:20 Tartışma
14:20-14:45 Kahve Molası
14:45-15:30 UYDU SEMPOZYUM

HR+ HER2- Metastatik Meme Kanserinde Güncellemeler ve Farklı Bir CDK4/6 İnhibitörü: Abemasiklib
Oturum Başkanı: Erhan Gökmen
Konuşmacılar: Erhan Gökmen, Sercan Aksoy

16:50-18:10 YA İMMÜNOTERAPİ İŞE YARAMAZSA?
YARIŞMALI OTURUM 
Oturum Başkanları: Erkan Doğan, Ebru Çılbır
16:50-17:30 Vaka 1
17:30-18:10 Vaka 2

SALON D

08:30-09:50 SÖZEL BİLDİRİLER
 Oturum Başkanları: Ayşe Arıkan Dönmez, Sevgül Özdemir
HS-01/Kanser hastalarında semptom raporlama sürecinde mobil uygulamaların kullanımı
Elif Sözeri Öztürk
HS-02/Onkoloji alanında vaka yönetiminin önemi
Yağmur Ergin
 HS-03/Remisyonda izlenen kanser hastalarında yorgunluğun değerlendirilmesi
Serdar Eriköz
HS-04/Radyorerapi hastalarımızda yan etki performans göstergelerimiz; tek merkez deneyimi
Özlem Topkaya
HS-05/Tedavi sonrası takipte meme kaneri hastaların bilgi gereksinimleri
Fatma Arıkan
HS-06/Onkoloji hemşirelerinin cilt kanseri ve güneş bilgi düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi
Aslı Akdeniz Kudubeş 
HS-07/Akciğer kanserli bir hastada anti  PD-1 antikoru   tedavisi sonrası  oluşan optik nörit ve körlük
Derya Şen
HS-08/Psikososyal gereksinim envanteri türkçe geçerlik-güvenirlik çalışması
Figen İnci
09:50-10:50 ONKOLOJİDE TARTIŞMALI KONULAR
Oturum Başkanları: Firdevs Erdemir, Ayşe Kurtuluş Usluoğlu 
SVK
Gülsüm Nihal Çürük
Nötropeniyle Uyumlu Diyet
Elif Sözeri Öztürk
13:00-14:20 HASTALIĞIN YÖNETİMİNDE HASTANIN GÜÇLENDİRİLMESİ
Oturum Başkanları: Yasemin Karacan, Meryem Aras
13:00-13:20 Hasta eğitiminde Teach-Back yöntemi
Esra Sevim
13:20-13:40 Hasta eğitim materyallerini geliştirme ve okunabilirlik düzeyleri
Akile Karaaslan Eşer
13:40-14:00 Semptom yönetiminde yeni teknolojik yaklaşımlar
Aslı Akdeniz Kudubeş
14:00-14:20 Tartışma
 14:20-14:45 Kahve Molası
15:30-16:30 ONKOLOJİ HEMŞİRESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Oturum Başkanları: Ayşe Okanlı, Özgül Karayurt
Psikolojik iyi oluşu güçlendirme
Neslihan Günüşen, Tuğba Pehlivan
16:50-18:10 HASTA DERNEKLERİ OTURUMU

SALON E - SÖZEL BİLDİRİ

08:30- 10:00 SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Çetin Ordu, İbrahim Vedat Bayoğlu
 SB-02/İdame racotumomab aşı tedavisinin evre ıııb ile evre IV skuamöz hücreli akciğer kanseri hastalarında karşılaştırılması
Ersin Özaslan
SB-03/Küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanılı genç erişkinlerde driver gen mutasyonlarının önemi
Özlem Nuray Sever
 SB-04/Nadir bir olgu: Akciğer kanserinin maksiller ve falanks metastazı
Ahmet Gülmez
SB-05/A549 akciğer kanseri hücre hattında radyoterapi ile mitokondrial hasarın atm ve parkın aracılığı ile mitofaji etkisi
Cengiz Kurtman 
SB-06/EKZON 19DEL pozitif akciğer kanserinde afatinib ile erlotinib-gefitinibin karşılaştırılması - tog çalışması
Burak Bilgin
SB-07/EGFR ve ROS-1 mutasyon birlikteliği saptanan akciğer kanseri olgusu
Fatma Paksoy Türköz
SB-08/Evre-III küçük hücreli dışı akciğer karsinomunda sağkalımı etkileyen faktörler
Elanur Karaman
SB-09/N2 hastalıkta neoadjuvant tedavi seçiminin uzun dönem sağ kalım üzerine etkisi var mı?
Ömer Yavuz 
SB-10/Nadir bir olgu: Paraneoplastik amegakaryositik trombositopenin eşlik ettiği metastatik timik karsinom
Ahmet Ünlü 
SB-11/ALK mutasyonu pozitif akciğer kanserinde EML4-ALK break-apart oranının crizotinib yanıtı üzerine etkisi
Burak Bilgin
SB-12/Mezotelyomada C-MYC ve EZH-2 ekspresyonu ile merlin kaybının klinik önemi
Ahmet Melih Aslan
SB-13/B RH (-) kan grubuna sahip olmak küçük hücreli akciğer kanseri riskini arttırır mı?
Ayten Güner Akbıyık
10:00- 11:10 SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Ayşegül Kargı, Arzu Oğuz
SB-14/Metastatik solid tümörlerde kas kaybı ile sağkalım arasında ki ilişki
 Burak Bilgin 
SB-15/Kanser hastalarında stres ve başetme yolları
 Özlem Yıldırım Korkmaz
SB-16/Müzik terapisinin anksiyete ve kemoterapi ilişkili bulantı-kusma üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi (PEGASUS-1)
 Turan Karaoğlu
SB-17/Kanser hastalarında depresyon ve anksiyete ile ağrıyı felaketleştirme ilişkisi
 Fatih İnci
SB-18/Kanser hastalarında ANTİ-VEGF tedavinin kontrast nefropati üzerine etkisi: Prospektif kesitsel çalışma
 Ali Gökyer 
SB-19/Tıbbi onkoloji kliniğinde reçete edilen ilaçlar arasındaki etkileşimlerinin değerlendirilmesi- ICEBERG çalışması
 Ali Alkan 
SB-20/Kanser hastalarında tamamlayıcı alternatif tıp kullanımının değerlendirilmesi
 Burcu Caner 
SB-21/Metastatik solid tümorlü hastalarda bisfosfonat tedavisinin sarkopeni gelişimi üzerine etkisinin incelenmesi
 Burak Bilgin 
SB-22/Medikal onkoloji servislerinden taburcu edilen hastaların ilk 30 gün tekrar yatış oranları ve nedenlerinin incelenmesi
 Deniz Can Güven 
13:00-14:10 SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Bülent Çetin, İbrahim Petekkaya
SB-23/Kanser hastalarında HBV, HCV, HİV sıklığı ilişkili faktörlerin saptanması
 Mustafa Gürbüz 
SB-24/Behçet hastalığında kanser insidansının değerlendirilmesi
 Deniz Can Güven
SB-25/İstanbul üniversitesi onkoloji enstitüsü hasta istatistikleri
 İzzet Doğan 
SB-26/Türk medikal onkoloji kliniklerinin uluslararası indekse girmiş akademik çalışmalarının bibliyometrik incelemesi
 Celil Cüneyt Ebruli 
SB-27/2004-2013 yılları arasında T.Ü. hastanesi tıbbi onkoloji kliniğine başvuran jinekolojik kanserlerin yaşam analizi
 Meryem Topçu Korkusuz
SB-28/Kanser hastalarında tedavi seçiminde beklenen yaşam süresinin önemi
 Mustafa Muhammed Atcı
SB-29/Son beş yılda sarkomlarda uzayan sağkalımlarda hangi kritik süreç etkili?
 Kıvılcım Eren Erdoğan
SB-30/Adölesan yaş grubu sarkom vakalarının tedavi etkinlik farklılıkları
 Berksoy Şahin
SB-32/Sinovyal sarkomlu olguların klinikopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi, tek merkez deneyimi
 Ahmet Bilgehan Şahin
15:30-16:40 SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları:Doğan Koca, Murat Akyol
SB-33/Genç ve yaşlı meme kanserli hastaların klinikopatolojk özellikleri farklı mıdır?
 Mahmut Uçar 
SB-34/Meme kanserli hastalarda tanı anında bakılan hematolojik inflamasyon parametrelerinin sağkalım üzerine etkisi
 Necla Demir 
SB-35/Hormon pozitif, HER2 negatif metastatik meme kanseri, Hormon tedavisinin metronomik kemoterapi ile birlikte kullanımı
 Elçin Bilal Mansurov
SB-36/Erkek meme kanserli hastalarda kan grubu dağılımı ve prognostik önemi
 İzzet Doğan
SB-37/LUMİNAL-B meme kanserinde HER2-negatif hastalar ile HER2-pozitif hastaların klinik özelliklerinin karşılaştırılması
 Mukaddes Yılmaz 
SB-38/EZH2 ve MUC1 genlerinin neoadjuvan tedavi alan meme kanseri hastalarında tedaviye yanıta etkilerinin belirlenmesi
 Mahmut Büyükşimşek
SB-39/HER2 pozitif meme kanserinde PİK3CA mutasyonunun prognostik ve prediktif rolü
 Elçin Mansurov
SB-40/CDK4/6  inhibitörü palbociclib’e bağlı eritrosit index değişiklikleri: Makrositoz etkinlik parametresi olabilir mi?
Necdet İsmail Hakkı Üskent 
SB-41/Neoadjuvan kemoterapi alan hormon reseptörü pozitif meme kanseri hastalarında Kİ67 değişiminin prognostik önemi
 Nazım Can Demircan 
16:40- 17:50 SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Ali Osman Kaya, Arife Ulaş
SB-42/Triple negatif meme kanseri ile D vitamini eksikliği ilişkisinin değerlendirilmesi
 İrem Öner
SB-43/Pleomorfik lobuler meme kanseri tanılı hastaların klinikopatolojik özellikleri, vaka serisi
 Rukiye Arıkan
SB-44/Metastatik meme kanserli hastalarda plazmadan metabolomik yöntemlerle beyin metastazlarının tespiti
 Özge Özer
SB-45/Palbosiklib ve ribosiklibin er pozitif meme kanseri hücre hatlarında moleküler etkinlik ve hücre içi yolaklar
 Gülcan Bulut
SB-46/İn situ duktal meme karsinomunda mikroinvazyon gelişimini etkileyen risk faktörleri ve sağkalımla ilişkisi
 Kaptan Gülben
SB-47/BRCA mutant meme kanseri: Hacettepe deneyimi
 Burak Yasin Aktaş
SB-48/Kanserli hastalarda sarkopeni ile antrasiklin kullanımına bağlı gelişen kardiyotoksisite ilişkisi
 Onur Baş
SB-49/Oligometastatik meme kanseri - Tanı ve tedavi özellikleri (vaka çalışması)
 Elçin Mansurov
SB-50/Azerbaycanlı 1 çift monozigotik ikiz kadında meme kanserinin özellikleri
 Elçin Mansurov